Mercedes Benz Econic DLK Ville de Luxembourg

Hei ass de Beruffspompjeen hir nei dréileeder op basis vun engem Mercedes Benz Econic, dese modell as nom moosstab 1:22 gebaut gin.

Share